ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน 2018 - 15 มีนาคม 2019

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

ร้านอาหารตามสั่ง มีการจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านอาหารตามสั่งจำนวน 5 ร้าน

ขยายผลไปยังร้านอาหารตามสั่งร้านอื่นๆ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

บุคลากรด้านสุขภาพในภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยมาร่วมวางแผน ออกแบบวิธีการ และร่วมดำเนินการ ติดตามประเมินผลการทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพในภาควิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐ

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมู่ 2 ชุมชนเก้าเลี้ยว) เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิก อสม. และหน่วยงานในพื้นที่

ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ด้านอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว ร้านค้าในชุมชน

ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

 1. กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ
 2. กลุ่มปลูกผักปลอดภัย
 3. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน
 4. กลุ่มขนมไทย
 5. กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

การต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ใช้บริการในชุมชนตำบลเก้าเลี้ยว ให้ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการทางด้านอาหาร

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค
 1. การประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 2. การลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

 1. ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)
 2. ติดตามพฤติกรรมการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย หลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการปรับปรุงสถานที่ขายอาหารรวมถึงการแต่งกายของผู้ประกอบการอาหารทางด้านผลิตสินค้าบริโภคให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ

ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 5 ร้าน มีการจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ขยายผลไปยังสถานที่จำหน่าย/ผลิตอาหารร้านอื่นๆ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีข้อตกลงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าก่อนที่จะออกจำหน่ายให้กับคนในชุมชน

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่นำมาจำหน่าย ตรวจสอบน้ำมันใช้ซ้ำหรือไม่ โดยผ่านกระบวนการในการสำรวจหาชื้อแบคทีเรีย หาสารปนเปื้อนในอาหารสดผักสดในตลาดเก้าเลี้ยว ร้านไหนผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบ ก็จะทำป้ายติดหน้าร้านให้เห็นเด่นชัด

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวที่บ้าน (ตู้เย็นข้างบ้าน) ครัวเรือนละอย่างน้อย 3 ชนิด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายพืช ผัก ที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ, กลุ่มปลูกผักปลอดภัย, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน, กลุ่มขนมไทย, กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

การสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาชื้อปนเปื้อนในอาหาร พร้อมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกะทบทางด้านสุขภาพทางด้านอาหาร

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการกำหนดกฎ กติกาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัย

เกิดกติกาชุมชนในการลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ด้านอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว ร้านค้าในชุมชน

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางด้านอุปโภคและบริโภคในตำบลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ, กลุ่มปลูกผักปลอดภัย, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน, กลุ่มขนมไทย, กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางด้านอุปโภคและบริโภคในตำบลเก้าเลี้ยว

ข้อมูลร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารบริเวณตลาดเก้าเลี้ยว

จัดทำระบบข้อมูลร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารบริเวณตลาดเก้าเลี้ยว

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ