ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 20,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก เจ้าของทุน งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 15,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 15,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 20,000.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -5,000.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ )
วันที่รายงาน