ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 200,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม 2,000.00 0.00
10 ก.ย. 61 เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561 0.00 0.00
19 ต.ค. 61 - 21 ก.ย. 61 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 0.00 0.00
3 - 4 พ.ย. 61 ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 0.00 0.00
3 - 28 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 0.00 0.00
12 มิ.ย. 62 นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 0.00 -
รวม 0 2,000.00 5 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 14:36 น.