ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินโครงการปัจจจัยเสี่ยง

4 กุมภาพันธ์ 2562
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นัดหมายคณะผู้ประเมินให้รับทราบกำหนดการประชุมและวาระการประชุมงาน 2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะประเมินในส่วนของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และนัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3.สรุปการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นัดหมายคณะผู้ประเมินให้รับทราบกำหนดการประชุมและวาระการประชุมงาน ......... คณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ณชพงศ จันจุฬา ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ับทราบการประชุมและวาระการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะประเมินในส่วนของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และนัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ...... ผศ.ณชพงศ ได้เริ่มประชุมด้วยกาชี้แจงรายละเอียดโครงการปัจจัยเสี่ยงว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางสจรส. ได้จัดโครงการอบรมแก่กลุ่มกองทุนตำบลในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ในการดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตำบลหนองจิก ซึ่งมี 13 กองทุนและเข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. ทั้งนี้การอบรมได้ดำเนินการไปแล้ว และทางสจรส.ต้องการรับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้อนุมัติงบประมาณแก่คณะผู้ประเมินเพื่อประเมินกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลหนองจิกทั้ง 13 กองทุน ......เมื่อได้รับการชี้แจงรายละเอียด ทางคณะผู้ประเมินจึงได้กำหนดวันดำเนินการเป็น 3 กิจกรมได้แก่
  1) กิจกรรมเข้าพบเจ้าของโครงการหรือสจรส. เพื่อทบทวนการดำเนินงานและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 2) กิจกรรประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ เพื่อประสานงานเก็บข้อมูลกับตัวแทนกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 3) กิจกรรมสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 3 มกราคม 2561
 3. สรุปการประชุม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

4 กุมภาพันธ์ 2562
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์มีความก้าวหน้าในส่วนของบทผลการประเมินด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่อยู่ในระดับดี ในขณะที่รูปเล่มส่วนที่ 1 2 3 ก็กำลังเขียนเนื้อหาลงไปตามแบบฟอร์มที่ทางคณะประเมินได้ออกแบบจากการปะชุมในครั้งก่อน ซึ่งคาดว่าตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

ประชุมสรุปการติดตามประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยงฯ หนองจิก ปัตตานี

4 กุมภาพันธ์ 2562
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) นัดหมายคณะผู้ประเมินเพื่อร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 2) คณะผู้ประเมินร่วมกันออกแบบโครงร่างเล่มรายงาน 3) คณะผู้ประเมินทำการสรุปผลการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการติดตามประเมิน เพื่อนำมาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ......จากการประมวลผลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณในประเด็นความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมอบรมนั้น พบว่าผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมประมา 2-3 ขั้นตอนจากการดำเนินงานภายหลังจากการอบรมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน โดยเนื้อหาเชิงคุณภาพนั้น ยังคงต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งจากพี่เลี้ยงโครงการ เนื่องจากข้อมูลยังไม่อิ่มตัว ..... หลังจากสรุปข้อมูลพบว่าข้อมูลการประเมินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอิ่มตัวมากนัก ทางคณะผู้ประเมินจึงได้วางแผนการซ่อมข้อมูล โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลเชิงสำรวจเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกองทุนผ่านพี่เลี้ยงโครงการต่อ ซึ่งจะส่งแบบสำรวจให้กับพี่เลี้ยงโครงการให้ตอบแบบสำรวจในวันที่ 17 มกราคม 2562 อีกครั้งหนึ่ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

การร่วมสนทนากลุ่มกับทีมงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

3 มกราคม 2562
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สนทนากลุ่มกับทีมงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับทราบข้อมูลกลไกการดำเนินงาน .....ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นั้น ทางตัวแทนกองทุนได้บอกเล่าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะเข้าใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น รวมถึงได้แนวทางการดำเนินงานในการอนุมัติงบปะมาณแก่ชุมชน และเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงกาทางด้านสุขภาพได้ดีมากขึ้น ในขณะที่การบันทึกข้อมูลนั้นช่วยให้เจ้าหน้าที่รายงานกิจกรรมได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำความเข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลมาก ...... ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ให้ข้อมูลยังตอบคำถามการประเมินได้ไม่ตรงประเด็นมากนัก เนื่องจากโครงการเพิ่งจะดำเนินการ และอยู่ในช่วงที่กำลังปรับระบบการดำเนินงาน จึงสะท้อนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกับทางสจรส.มากกว่าการสะท้อนผลการดำเนินงานของตนเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 500.00 4,405.00 334.00 0.00 0.00 7,239.00

ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเตรียมความพร้อมการประชุมตัวแทนกองทุน สปสช.ทั้ง 13 กองทุนในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

22 ธันวาคม 2561
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลหนองจิง ถึงขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ 13 กองทุน ในเขตเทศบาลตำบลหนองจิก เพื่อเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มในการประเมินขั้นตอนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กลุ่มเป้าหมาย 13 กองทุน ที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ในการร่วมทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผอ.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างของกลุ่มเป้าหมาย โครงการที่ได้เสนอมาภายหลังการอบรม และปัญหาอุปสรรคอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถนำไปกำหนดกรอบการเก็บข้อมูลในครั้งถัดไป รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับกองทุน ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงฯ ซึ่งมี 13 กองทุนในตำบลหนองจิก ส่วนใหญ่โครงการที่กองทุนขอมานั้นจะเน้นเรื่องของการลดบุหรี่ มากที่สุด รองลงมาคือยาเสพติด และสุรา เนื่องจากพื้นที่หนองจิกมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่ค่อยมีผู้ติดสุรามากนัก ภายหลังจากการสัมภาษณ์ คณะประเมินจึงได้นำข้อมูลมากำหนดเป็นแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล โดยได้นัดหมายกับตัวแทนทั้ง 13 กองทุน ผ่านผ.อ.กองสธารณสุขทต.หนองจิกเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 500.00 900.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00

ทบทวนความเข้าใจ เพื่อเตรียมกำหนดกรอบการประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

20 ธันวาคม 2561
ณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. นัดหมายทีมงานสจรส.เพื่อสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และทบทวนความเข้าใจรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมากำหนดกรอบการดำเนินงาน
 2. เดินทางจากม.อ.ปัตตานีไปยัง สจรส. เพื่อเข้าสัมภาษณ์ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 3. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
 4. สัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวสิริมนต์ ชีวะอิสระกุล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางคณะผู้ประเมินได้รับทราบสถานการณ์โครงการปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ทางสจรส.ได้จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองจิก เพื่อให้สามารถเขียนโครงการของบประมาณดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการติดสุรา ยาสูบ และยาเสพติด และการดำเนินงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลว่ามหน่ายงานใดเกี่ยวข้องบ้าง ใครเป็นผู้ประสานงานหลัก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 350.00 4,825.00 0.00 0.00 0.00 5,175.00