ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 29,000.00(51.04%) 2,850.00(5.02%) 21,030.00(37.02%) 334.00(0.59%) 3,600.00(6.34%) 0.00(0.00%) 56,814.00 60,000.00 94.69%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 8,000.00(67.80%) 0.00(0.00%) 2,400.00(20.34%) 1,400.00(11.86%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 11,800.00 20,000.00 59%
รวม 37,000.00 2,850.00 23,430.00 1,734.00 3,600.00 0.00 68,614.00 80,000.00 85.77%
สัดส่วน(%) 53.92% 4.15% 34.15% 2.53% 5.25% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ