ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 110,660.00(56.72%) 3,350.00(1.72%) 73,779.00(37.82%) 1,434.00(0.73%) 5,150.00(2.64%) 730.00(0.37%) 195,103.00 200,000.00 97.55%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 47,600.00(36.62%) 20,000.00(15.38%) 44,000.00(33.85%) 5,100.00(3.92%) 10,400.00(8.00%) 2,900.00(2.23%) 130,000.00 160,000.00 81.25%
รวม 158,260.00 23,350.00 117,779.00 6,534.00 15,550.00 3,630.00 325,103.00 360,000.00 90.31%
สัดส่วน(%) 48.68% 7.18% 36.23% 2.01% 4.78% 1.12% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ