ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 79,000.00(52.58%) 3,350.00(2.23%) 61,426.00(40.89%) 1,934.00(1.29%) 3,800.00(2.53%) 730.00(0.49%) 150,240.00 200,000.00 75.12%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 52,600.00(46.06%) 20,000.00(17.51%) 28,400.00(24.87%) 2,200.00(1.93%) 10,400.00(9.11%) 600.00(0.53%) 114,200.00 160,000.00 71.38%
รวม 131,600.00 23,350.00 89,826.00 4,134.00 14,200.00 1,330.00 264,440.00 360,000.00 73.46%
สัดส่วน(%) 49.77% 8.83% 33.97% 1.56% 5.37% 0.5% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ