ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62 110,660.00(56.72%) 3,350.00(1.72%) 73,779.00(37.82%) 1,434.00(0.73%) 5,150.00(2.64%) 730.00(0.37%) 195,103.00 200,000.00 97.55%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62 42,600.00(32.69%) 20,000.00(15.35%) 51,300.00(39.37%) 4,100.00(3.15%) 9,400.00(7.21%) 2,900.00(2.23%) 130,300.00 160,000.00 81.44%
รวม 2 โครงการ 153,260.00 23,350.00 125,079.00 5,534.00 14,550.00 3,630.00 325,403.00 360,000.00 90.39%
สัดส่วน(%) 47.1% 7.18% 38.44% 1.7% 4.47% 1.12% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ