ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 3,000.00(60.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00(40.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,000.00 20,000.00 25%
รวม 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 25%
สัดส่วน(%) 60% 0% 40% 0% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ