ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์


“ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ”

ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์

ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์บทคัดย่อ

โครงการ " โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ " ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000.00 บาท จาก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

ตามแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ดังนั้นจึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ ด้านสุขภาพจิต การออกกำลังกาย การอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาหารสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีด้วย ปัจจัยพื้นฐานด้านอาหารนับว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการอาหารที่ดี นอกจากจะคำนึงถึงรสชาติและ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะคำนึงถึงรสชาติแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญในรอบสามเดือนที่ผ่านมา พบผู้ที่ไปซื้อผลิตภันฑ์ทางด้านอาหารในตลาดสดเก้าเลี้ยว มีอาการท้องเสีย จำนวน 20 คนและอาหารเป็นพิษจำนวน 5 ราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เจ้าของร้านขายของชำ รวมถึง อสม. ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทุกขั้นตอน และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเก้าเลี้ยว มองเห็นว่าในตลาดเก้าเลี้ยว มีร้านชำ ร้านขายอาหาร จำนวน 120 แห่ง ได้เห็นความสำคัญของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการที่ได้เข้ามาใช้บริการในการซื้อสินค้าเพื่อนำไปอุปโภคและบริโภคและเป็นการเฝ้าระวังให้ตลาดสดในตำบลเก้าเลี้ยวและผู้ประกอบการในการขายอาหารให้มีมาตรฐานในการให้บริการต่อผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปี 2561 เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือพิษภัยจากอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่ตำบลที่คนในชุมชนมีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ ทางสุขภาพและการอานามัยสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สุขภาพที่ดีในการบริโภคอาหาร

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนกิจกรรมและวิธีดำเนินงานของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 3. เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการ (แนะนำทีม/วิเคราะห์โครงการที่จะประเมินผล)
 2. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ ครั้งที่ 1
 3. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ
 4. ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินโครงการ
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1
 6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2
 7. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3
 8. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4
 9. คืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี)
วัยเรียน (6-12 ปี)
วัยรุ่น (13-15 ปี)
เยาวชน (15-20 ปี)
วัยทำงาน 120
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 30
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ
ผู้หญิง
มุสลิม
พระภิกษุ
ชาติพันธุ์
ผู้ต้องขัง
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ)
แรงงานข้ามชาติ
อื่น ๆ
คณะทำงาน 20
ร้านค้าในชุมชน 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ ในการขับเคลื่อนงาน
 2. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทางด้านอาหารผู้ใช้บริการในชุมชนตำบลเก้าเลี้ยว ให้ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการทางด้านอาหาร
 3. มีการปรับปรุงสถานที่ขายอาหารรวมถึงการแต่งกายของผู้ประกอบการอาหารทางด้านผลิตสินค้าบริโภคให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
 4. มีข้อตกลงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าก่อนที่จะออกจำหน่ายให้กับคนในชุมชนตำบลเก้าเลี้ยว รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่นำมาจำหน่าย ตรวจสอบน้ำมันในการผลิตสินค้ามีการนำน้ำมันมาใช้ซ้ำหรือไม่ โดยผ่านกะบวนการในการสำรวจหาชื้อแบคทีเรีย หาสารปนเปื้อนในอาหารสดผักสดในตลาดเก้าเลี้ยว ร้านไหนผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบ ก็จะทำป้ายติดหน้าร้านให้เห็นเด่นชัด
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพในเรื่องอาหารการกินของประชาชนในตำบลเก้าเลี้ยว ุ6. ร้านอาหารตามสั่งจำนวน 5 ร้าน มีความรู้เรื่องการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ
 6. คนในชุมชนหันมาบริอาหารปลอดภัยและนำไปสู่แผนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการ (แนะนำทีม/วิเคราะห์โครงการที่จะประเมินผล)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมที่ทำ

 1. แนะนำโครงการ และทีมประเมิน
 2. ศึกษาบริบทโครงการ แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (พื้นที่) นำเสนอกรอบการดำเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. สร้างความคุ้นเคย พร้อมแนะนำโครงการประเมิน และทีมประเมิน
 2. ทราบบริบทโครงการ แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (พื้นที่) นำเสนอกรอบการดำเนินงาน

 

15 0

2. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ทำ

 1. สอบทานข้อมูลโครงการ เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ จำแนกตามปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ และ OTTAWA Charter
 2. ยกร่างแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และแนวทางการติดตามและประเมินผล
 3. จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผล

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. วิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ จำแนกตามปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ และ OTTAWA Charter
 2. ยกร่างแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และแนวทางการติดตามและประเมินผล
 3. จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผล
 • photo
 • photo

 

13 0

3. ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินโครงการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ทำ

 1. ชี้แจงกรอบการประเมินผล
 2. นัดหมายผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล ดังนี้ (1) ความเป็นมา (2) วัตถุประสงค์ในการประเมิน (3) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน (4) ระยะเวลาดำเนินการประเมิน

 

17 0

4. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ทำ

ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ดำเนินการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มแกนนำที่บริหารโครงการ ตามกรอบการติดตามและประเมินผล (ตามแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กฎบัตรออตตาวา (OTTAWA Charter) และบริบทของพื้นที่) รวมถึงการประชุมคณะทำงานและการมอบหมายบทบาทหน้าที่ร่วมกัน

 

20 0

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ทำ

ติดตามประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) และติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การติดตามประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ ได้แก่ (1) การนำใช้ข้อมูลชุมชนในการดำเนินโครงการ (2) ความสอดคล้องและการทบทวนแผนที่มีอยู่เดิม (แผนชุมชน แผนของท้องถิ่น แผนของหน่วยงาน แผนอื่นๆ) กับการดำเนินโครงการ (3) ทุนของชุมชนที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการ (4) คน กลุ่มคน เครือข่ายสำคัญที่มีส่วนร่วมในโครงการ และ (5) งบประมาณและทรัพยากร รวมถึงดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation) ประกอบด้วย (1) กิจกรรมของโครงการ (2) ระยะเวลา (3) เป้าหมาย วิธีการ (5) ผลการดำเนินงาน และ (6) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 

14 0

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มกราคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Product Evaluation)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Product Evaluation) ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัด (Indicator) สถานการณ์ เป้าหมาย (2) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และ (3) ข้อสังเกตที่สำคัญ

 

16 0

7. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมที่ทำ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า พร้อมแนวทางการพัฒนาต่อ ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับคน กลุ่มคน เครือข่าย (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ และ (3) การเปลี่ยนกลไกและกระบวนการในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

18 0

8. ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4

วันที่ 14 มีนาคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้ (1) ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน (2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ (3) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ (4) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน (5) กระบวนการชุมชน และ (6) มิติสุขภาวะปัญญา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

13 0

9. คืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 มีนาคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

คืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและสอบทานข้อมูลก่อนนำไปจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ร่วมกันตรวจสอบและสอบทานข้อมูลก่อนนำไปจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ และร่วมสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการปรับปรุงโครงการ

 

13 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนกิจกรรมและวิธีดำเนินงานของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ตัวชี้วัด :
1.00

 

2 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ตัวชี้วัด :
1.00

 

3 เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ตัวชี้วัด :
1.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 173
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 120
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 30
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะทำงาน 20
ร้านค้าในชุมชน 3

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนกิจกรรมและวิธีดำเนินงานของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (2) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (3) เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการ (แนะนำทีม/วิเคราะห์โครงการที่จะประเมินผล) (2) ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินโครงการ ครั้งที่ 1 (3) ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แกนนำที่บริหารโครงการ (4) ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินโครงการ (5) ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 (6) ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 (7) ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3 (8) ติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4 (9) คืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

 • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
 • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

ร้านอาหารตามสั่ง มีการจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านอาหารตามสั่งจำนวน 5 ร้าน

ขยายผลไปยังร้านอาหารตามสั่งร้านอื่นๆ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

บุคลากรด้านสุขภาพในภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยมาร่วมวางแผน ออกแบบวิธีการ และร่วมดำเนินการ ติดตามประเมินผลการทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพในภาควิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐ

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมู่ 2 ชุมชนเก้าเลี้ยว) เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิก อสม. และหน่วยงานในพื้นที่

ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ด้านอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว ร้านค้าในชุมชน

ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

 1. กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ
 2. กลุ่มปลูกผักปลอดภัย
 3. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน
 4. กลุ่มขนมไทย
 5. กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

การต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ใช้บริการในชุมชนตำบลเก้าเลี้ยว ให้ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการทางด้านอาหาร

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค
 1. การประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 2. การลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส

จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในทุกขั้นตอน ให้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยว

 1. ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)
 2. ติดตามพฤติกรรมการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย หลังการอบรม (1 เดือน, 3 เดือน)
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการปรับปรุงสถานที่ขายอาหารรวมถึงการแต่งกายของผู้ประกอบการอาหารทางด้านผลิตสินค้าบริโภคให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ

ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 5 ร้าน มีการจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ขยายผลไปยังสถานที่จำหน่าย/ผลิตอาหารร้านอื่นๆ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีข้อตกลงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าก่อนที่จะออกจำหน่ายให้กับคนในชุมชน

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่นำมาจำหน่าย ตรวจสอบน้ำมันใช้ซ้ำหรือไม่ โดยผ่านกระบวนการในการสำรวจหาชื้อแบคทีเรีย หาสารปนเปื้อนในอาหารสดผักสดในตลาดเก้าเลี้ยว ร้านไหนผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบ ก็จะทำป้ายติดหน้าร้านให้เห็นเด่นชัด

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวที่บ้าน (ตู้เย็นข้างบ้าน) ครัวเรือนละอย่างน้อย 3 ชนิด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายพืช ผัก ที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ, กลุ่มปลูกผักปลอดภัย, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน, กลุ่มขนมไทย, กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

การสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาชื้อปนเปื้อนในอาหาร พร้อมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกะทบทางด้านสุขภาพทางด้านอาหาร

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการกำหนดกฎ กติกาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัย

เกิดกติกาชุมชนในการลด ละ การปรุงอาหารที่ใส่สารปรุงรส

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ด้านอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว ร้านค้าในชุมชน

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางด้านอุปโภคและบริโภคในตำบลเก้าเลี้ยว

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ, กลุ่มปลูกผักปลอดภัย, กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน, กลุ่มขนมไทย, กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรไทย

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางด้านอุปโภคและบริโภคในตำบลเก้าเลี้ยว

ข้อมูลร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารบริเวณตลาดเก้าเลี้ยว

จัดทำระบบข้อมูลร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารบริเวณตลาดเก้าเลี้ยว

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ

 

 

 

โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

รหัสโครงการ

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด