ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ไพสิฐ บุญยะกวี , อ.นบ ศรีจันทร์, นายเชภาดร จันทร์หอม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4514335459216,98.527507966406
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15,000.00
2 1 ก.พ. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ติดตามและประเมินผลโครงการโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ดำเนินโครงการในช่วงปี 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 • กรอบแนวคิดการประเมิน CIPP Model
  1) ด้านบริบท(context)
  2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
  3) ด้านกระบวนการ(process)
  4) ด้านผลผลิต (output)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อติดตามกลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติจังหวัดพังงา

 

0.00
2 เพื่อติดตามแผนการประสานการจัดการภัยพิบัติจังหวัดพังงา

 

0.00
3 เพื่อติดตามแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 8 พื้นที่

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 15 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 0
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯครั้งที่ 1 0.00 250.00
1 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 0.00 9,290.00
15 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดพังงา 8,000.00 10,890.00
20 มี.ค. 62 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯครั้งที่ 3 2,000.00 1,383.00
รวม 0 10,000.00 4 21,813.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 • ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 [เพื่อวางกรอบแผนงานการทำงานติดตามประเมินผลโครงการ]
 • ประสานขอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯจาก สจรส.ม.อ.
 • ประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ [เพื่อแจ้งให้ทราบ และขอคำปรึกษาการลงพื้นที่ประเมินผลโครงการฯ]
 • ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 [ออกแบบกรอบแนวคิดการประเมิน และเครื่องมือในการติดตามการประเมินโครงการฯ]
 • ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
 • ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 [สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ]
 • การคืนข้อมูลการติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ผลการติดตามการดำเนินโครงการฯ
 • ได้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯต่อผู้รับผิดชอบโครงการฯและผู้สนับสนุนทุนโครงการฯ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) yaowalak
2 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) sweetbanana
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.docx) sweetbanana
4 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.doc) sweetbanana

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:14 น.