ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
รหัสโครงการ 61-ข-008
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์ และ คุณอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.113176865162,99.084762706363place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อุบัติเหตุ
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพปัญหา: ปี 2561 อำเภอทุ่งตะโก เกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัด โดยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 53 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 54 คน จำแนกเป็นตำบล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้เสียชีวิต 5 (ราย) ผู้บาดเจ็บ 54 (ราย)รวม 59 (ราย)ประกอบด้วย ตำบลทุ่งตะไคร (2,18,20) ตะโก(1,17,18) ช่องไม้แก้ว(1,11,13)ปากตะโก (1,7,8) จุดเสี่ยงที่เกิดเหตุ พบบ่อยบริเวณทางโค้งเชื่อมต่อกับคอสะพานถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ลักษณะทางระบาดวิทยา เพศชาย เกิดอุบัติเหตุมากในช่วงอายุ 15-25 ปี ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุสูงเวลา 18.00-22.00 น. ส่วนเพศหญิง เกิดอุบัติเหตุมากในช่วงอายุ 46-55 ปี ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุมากเวลา 10.00-14.00 น.

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การประเมินผลครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดในการประเมินสถานะทางสุขภาพโดยใช้กรอบปัจจัยกำหนดสุขภาพประกอบด้วยปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และระบบกระบวนการกลไก โดยใช้เครื่องมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ประกอบด้วยขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกลั่นกรองโครงการ (Screening) การกําหนดขอบเขต (Scoping) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Assessment) การทบทวนร่างรายงานและการตัดสินใจ (Review and Decision Making ) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring Evaluation)

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

1.คณะกรรมการ 10 คน เข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.ชุมชนสามารถเข้าถึงแผนใช้งบประมาณของกองทุนสุขภาพตำบล 3.คนในชุมชนสามารถเขียนแผนและปฏิบัติตามแผน 4.แผนงานในกองทุนสุขภาพตำบลสามารถแก้ปัญหาของชุมชน 5.รูปแบบการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน 6.ชุดความรู้การจัดการอุบัติเหตุของชุมชนอย่างยั่งยืน 7.ฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอุบัติเหตุในชุมชน 8.การจัดการอุบัติเหตุเป็นนโยบายระดับอำเภอ 9.ประชาชนเกิดการรับรู้และตระหนักต่อการจัดการแก้ปัญหา 10.จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 117814
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 0
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะกรรมการโครงการ 10 0
ผู้ที่สัญจรผ่าน 100,000 0
ผู้มีส่วนได้เสีย 17,804 0
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,136.00 7 19,952.00
18 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 0.00
19 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 0 5,416.00 5,416.00
1 มี.ค. 62 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 0 1,000.00 1,400.00
1 มี.ค. 62 นำเสนอผลการประเมินในพื้นที่จริง 0 0.00 0.00
24 - 25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 0 0.00 7,416.00
25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 0 1,840.00 1,840.00
27 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. 0 3,880.00 3,880.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการทั้งด้าน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ 2.เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในด้านการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 3.ทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในระยะที่เหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านดีขึ้นโดยมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้น

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:06 น.