ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

18 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 0.00 -
19 ก.พ. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 5,416.00 -
1 มี.ค. 62 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 1,000.00 -
1 มี.ค. 62 นำเสนอผลการประเมินในพื้นที่จริง 0.00 -
24 - 25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 0.00 -
25 มี.ค. 62 ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 1,840.00 -
27 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. 3,880.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้