ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : พัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่าง พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

13 - 24 ม.ค. 63 การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25.00 14,500.00 -
20 ม.ค. 63 การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 15.00 35,000.00 -
9 - 20 มี.ค. 63 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25.00 17,050.00 -
17 มี.ค. 63 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 56.00 32,240.00 -
1 - 2 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 30.00 32,240.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้