ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนที่การประเมินคุณค่าโครงการ

กำลังโหลดแผนที่!!!!
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2020 ชัยนาท โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 (โครงการประเมิน) กำลังดำเนินโครงการ
2 2020 นราธิวาส โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ
3 2020 เพชรบุรี โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 (ประเมินจริง) กำลังดำเนินโครงการ
4 2020 แพร่ โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขต1 กำลังดำเนินโครงการ
5 2020 ลำพูน โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) กำลังดำเนินโครงการ
6 2020 สุราษฎร์ธานี โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) กำลังดำเนินโครงการ
7 2019 เชียงราย โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 2019 นครสวรรค์ โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 2019 นราธิวาส การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 2019 น่าน โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 ข้อตกลง 2019 พัทลุง การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 2019 แพร่ โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 ข้อตกลง 2019 ลำปาง การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง กำลังดำเนินโครงการ
14 2019 ลำพูน โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 2019 สุโขทัย โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 61-ข-110 2019 สุราษฎร์ธานี โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 2019 อุตรดิตถ์ โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 2018 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 2018 สงขลา งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น