ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

สจรส.มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้

by yaowalak @6 เม.ย. 62 13:05 ( IP : 118...196 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x582 pixel , 96,178 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 197,134 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 166,144 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,507 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 163,535 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 75,078 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,458 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,141 bytes.

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส.มอ. ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้
โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
วันที่ 30 มีนาคม 2562
• ทบทวนกรอบแนวคิด หลักการประเมินที่สำคัญ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.เพ็ญ สุขมาก • ความคาดหวัง ของ สสส. ในเรื่องการติดตามประเมินผล / ติดตามประเมินผล ในพื้นที่ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานักติดตาม ประเมินผล โดย โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ • นำเสนอ สรุปผลการประเมินของแต่ละทีม การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินผล โดย ทีมวิทยากร/นักประเมิน • ให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์ โดย เพื่อนทีมนักประเมิน วิทยากร และ สสส วันที่ 31 มีนาคม 2562
• แบ่งกลุ่มเพื่อการประเมินผลหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดย ทีมวิทยากร/นักประเมิน • ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานักติดตามประเมินผล โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก

Relate topics