ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นิรันดร์ แปงคำ 2.สำราญ เชื้อเมืองพาน และ 3.เสถียร ฉันทะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด-ลองจิจูด 19.899014906778,99.81850171962
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 15,000.00
2 16 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คน)

มีข้อมูลอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวม 35 คน

1.ทางโค้ง จำนวน 10 คน 2.ทางแยก จำนวน 20 คน 3.หน้าโรงเรียน จำนวน 5 คน

20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

  1. ข้อมูลพื้นฐานชุมชน(จำนวนประชากร ที่ตั้งของชุมชน ลักษณะพื้นที่ของชุมชน ลักษณะอาชีพ และความเป็นอยู่) บ้านป่ายางมนหมู่ 5 มีครัวเรือนจำนวน 194 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 570 คน แยกเป็นชาย 263 คน หญิง จำนวน 307 คน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยลักษณะพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งอยู่ห่างตัวเมืองเชียงราย เพียง 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีถนนเส้นทางจราจรผ่านข้ามไปอำเภอเวียงชัย ส่วนใหญ่จะมีคนต่างถิ่นสัญจรผ่านบ้านป่ายางมนใหม่ มีครัวเรือนอาศัยอยู่กันจำนวนมาก มีทั้งประชาชนที่มีพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนบ้านป่ายางมนใหม่ และมีคนย้ายมาจากพื้นที่อื่น มาปลูกบ้านเรือนอยู่ในเขตที่บ้านป่ายางมนใหม่ และยังมีหมู่บ้านจัดสรร อีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่ายางมนใหม่ ตลอดจนมีวัดบ้านป่ายางมน พระธาตุสมปรารถนา โรงเรียนบ้านป่ายางมน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมน และฌาปนสถาน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่างยางมนใหม่ โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และประชาชนมีความเป็นอยู่เครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องเพิ่งพาอาศัยกัน ซึ่งมีงานสัญจรใช้ถนนในชุมชน จำนวนมาก ประกอบถนนมีทางโค้ง ทางแยกหลายแห่งที่เป็นทางแยกที่อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง จากการสัมภาษณ์ สอบถาม จากผู้นำในชุมชน มีข้อมูลอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งจุดทางโค้ง จุดทางแยก ทางโค้ง ประมาณ จำนวน 10 ครั้ง ทางแยก จำนวน ประมาณ 20 ครั้ง หน้าโรงเรียน จำนวน ประมาณ 5 ครั้ง
  2. ข้อมูลปัญหาอุบัติเหตุ จากจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชน (ที่ไม่ใช่ถนนทางหลวงเส้นหลัก) มีจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านของท่าน จำนวน 4 จุด ทางโค้ง 2 จุด ทางแยก 6 จุด
  3. จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในชุมชน/หมู่บ้านที่มิใช่ทางหลวงเส้นหลัก และมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก ไม่มีแสงสว่าง ฯลฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่บ้านป่ายางมนใหม่ จะเป็นการขับรถด้วยความเร็ว ถึงจุดทางแยก ทางโค้งไม่ชะลดรถความเร็ว ตลอดจนไม่มีสัญญาณเตือนทางแยก ทางโค้ง กระจกโค้ง พื้นที่ของบ้านป่ายางมนใหม่มีทางแยกมีหลายจุดที่เป็นอับไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งสวนทางมาอีกฝั่งได้ ประกอบกับถนนแคบ แต่มีรถสัญจรผ่านจำนวนมาก เพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยังหมู่บ้านป่ายางมน บ้านป่าบง และหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และอำเภอเวียงชัย ผู้ขับขี่ไม่ชินกับเส้นทาง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน รถได้รับความเสียหาย และบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์รั้ว ไฟฟ้า ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ไฟล์ แนบท้าย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดจำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คน) ลดลงเหลือ 0 คน

20.00 4.00
2 เพื่อลดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลง

จำนวนสถานที่เป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ได้รับการแก้ไข

3.00
3 ร่วมกันกำหนดมาตรการการธรรมนูญชุมชน เพื่อจัดการจุดเสี่ยงภัยทางถนนในชุมชน เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เมาไม่ขับ ขับรถไม่เกิน 60 กม./ชม.

1.การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน 2.คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง 3.การหนุนเสริมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.รอบเวียง)สนับสนุน ความรู้ความปลอดภัยทางถนน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยง
4.ภาคเอกชน(กรีนวิง/ผู้ประกอบการจำหน่ายรถจักรยายนต์)สนับสนุนให้ความรู้แก่ชาวบ้านและนักเรียน

1.00
4 เพื่อลดจำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คน)

20.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 10
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 10 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ธ.ค. 61 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน 4.00 3,000.00
8 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน 6,000.00 6,000.00
9 ธ.ค. 61 ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน 3,000.00 0.00
20 ม.ค. 62 ลงระบบประเมินผลโครงการ 4,000.00 3,000.00
25 ก.พ. 62 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล 3,000.00 3,000.00
9 มี.ค. 62 ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 5.00 5,000.00
รวม 0 16,009.00 6 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดคณะกรรมการ/ทำงานของชุมชน ที่เข้มแข็ง 2.ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนที่จุดเสี่ยงต่างๆในชุมชน 3.จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนได้รับการแก้ไข 4.อุบัติเหตุทางถนนที่จุดเสี่ยงในชุมชนลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.pdf) Samran

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 21:20 น.