ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อลดจำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อลดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : ร่วมกันกำหนดมาตรการการธรรมนูญชุมชน เพื่อจัดการจุดเสี่ยงภัยทางถนนในชุมชน เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เมาไม่ขับ ขับรถไม่เกิน 60 กม./ชม.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อลดจำนวนประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

2 ธ.ค. 61 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน 4.00 -
8 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน 6,000.00 -
9 ธ.ค. 61 ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน 3,000.00 -
20 ม.ค. 62 ลงระบบประเมินผลโครงการ 4,000.00 -
25 ก.พ. 62 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล 3,000.00 -
9 มี.ค. 62 ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 5.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้