ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดวงกมล ภูนวล และ ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุตรดิตถ์
ละติจูด-ลองจิจูด 17.621554180583,100.09876737274
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 15,000.00
2 1 ก.พ. 2562 15 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมทางกาย , เด็ก เยาวชน ครอบครัว

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มริเริ่มขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และกลุ่มเยาวชน โดยได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนร่วมกัน ซึ่งทำให้ค้นพบเหตุปัจจัยที่สำคัญคือเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และพฤติกรรมสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เริ่มจัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกในปี 2554 ซึ่งได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมีเป้าหมายหลักคือการขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำดับในทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สามารถสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ และมีกิจกรรมรับเชิญจากทั่วประเทศและต่างประเทศมาร่วมสร้างสีสัน การพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การขยายความร่วมมือขององค์กรภาคีซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า 50 องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลายภายใต้บทบาทและความถนัดขององค์กร การขยับขยายพื้นที่ในการจัดเทศกาลจากสวนสาธารณะมาติดตั้งในชุมชนซึ่งทำให้เกิดความสนใจของคนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ระดับจังหวัด โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาทเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ระดับจังหวัดร่วมกันภายใต้ชื่อ “สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม” (Hub2U) เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและคนอุตรดิตถ์อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เติบโตและแข็งแรงขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ให้กับคนในสังคม วาระเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มจะเกิดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” โดยเป็นการนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนอุตรดิตถ์ในรูปแบบที่หลากหลายและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเอง ยกระดับต้นทุนวิถีในท้องถิ่นให้เป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคเวทีและซุ้มกิจกรรมจากภาคีอุตรดิตถ์ติดยิ้มทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชนและกลุ่มเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมรับเชิญจากภาคีพื้นที่นี้ดีจังตลอดจนศิลปินและนักกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ รวมทั้งเครือข่ายนักกิจกรรมสร้างสรรค์และศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย นำกิจกรรมและการแสดงมาร่วมสร้างสีสัน และขับเคลื่อนให้พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนอุตรดิตถ์ได้ติดตั้งขึ้นอย่างมีคุณค่า สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อออกแบบและติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

เกิดกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 ก.พ. 62 ชี้แจง ทำความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัยและปรับสภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต้นขาม อำเภอชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00 1,000.00
25 ก.พ. 62 ชี้แจง ทำความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00 1,000.00
25 ก.พ. 62 ร่วมออกแบบแนวทางติดตามการประเมินผลกับเครือข่าย 0.00 1,000.00
25 ก.พ. 62 ชี้แจง ทำความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ จ.อุตรดิตถ์ 0.00 1,000.00
25 ก.พ. 62 ร่วมออกแบบแนวทางติดตามการประเมินผลกับเครือข่าย 0.00 1,000.00
25 ก.พ. 62 ร่วมวางแผนกิจกรรมและประเมินผลตนเองจากกิจกรรมที่ผ่านมา 0.00 5,000.00
25 ก.พ. 62 การติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 ในพื้นที่พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 0.00 5,000.00
25 ก.พ. 62 การติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 0.00 2,500.00
25 ก.พ. 62 ถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมร่วมกับแกนนำ 0.00 2,500.00
รวม 0 0.00 9 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์กรอบแนวคิด (.docx) ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 20:14 น.