ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อประเมินระดับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

10 ธ.ค. 61 ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ 5,150.00 -
12 ธ.ค. 61 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 1,000.00 -
20 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10,000.00 -
31 ธ.ค. 61 จัดทำรายงานผลการประเมิน 1,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้