ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกำพล เศรษฐสุข , นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี , นายอะหมัด หลีขาหรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7959765673609,100.91929070219
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 15,000.00
2 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 5,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพาในช่วงปี2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานทั้งในด้านผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome)และผลกระทบ(lmpact)จึงเป็นที่มาของการประเมินติดตามโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้กรอบแนวคิดการประเมิน(CIPP Model) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ ตัวแทนปราชญ์ชุมชนไทยพุทธ มุสลิม ผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินระดับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 3 0
ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 2 0
ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธ 2 0
ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลาม 2 0
ตัวแทนผู้รู้และปราชญ์ชุมชน 2 0
ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ 2 0
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม 2 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ธ.ค. 61 ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ 5,150.00 5,000.00
12 ธ.ค. 61 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 1,000.00 4,000.00
20 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10,000.00 5,000.00
31 ธ.ค. 61 จัดทำรายงานผลการประเมิน 1,000.00 6,000.00
รวม 0 17,150.00 4 20,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 1. ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

 2. ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการดำเนินการโครงการจำนวน 3 คน
  • ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้รู้และปราชญ์ชุมชนจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน
 3. ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) และใช้แบบสอบถามร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ การบันทึกภาคสนาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบระดับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) นายอะหมัด หลีขาหรี
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.docx) yaowalak

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:19 น.