ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกำพล เศรษฐสุข , นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี , นายอะหมัด หลีขาหรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7959765673609,100.91929070219

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพาในช่วงปี2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานทั้งในด้านผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome)และผลกระทบ(lmpact)จึงเป็นที่มาของการประเมินติดตามโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้กรอบแนวคิดการประเมิน(CIPP Model) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ ตัวแทนปราชญ์ชุมชนไทยพุทธ มุสลิม ผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินระดับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 3 0
ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 2 0
ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธ 2 0
ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลาม 2 0
ตัวแทนผู้รู้และปราชญ์ชุมชน 2 0
ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ 2 0
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม 2 0

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 1. ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

 2. ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการดำเนินการโครงการจำนวน 3 คน
  • ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้รู้และปราชญ์ชุมชนจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
  • ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน
 3. ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) และใช้แบบสอบถามร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ การบันทึกภาคสนาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบระดับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) นายอะหมัด หลีขาหรี
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.docx) yaowalak

โครงการเข้าสู่ระบบโดย M&E Health Promotion M&E Health Promotion เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:19 น.