ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ธ.ค. 61 ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ 3 5,000.00 5,000.00
15 ธ.ค. 61 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 3 4,000.00 4,000.00
1 ก.พ. 62 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 15 5,000.00 5,000.00
1 มี.ค. 62 จัดทำรายงานผลการประเมิน 3 6,000.00 6,000.00
รวม 24 20,000.00 4 20,000.00