ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี62
รหัสแผนงาน
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ประเมินผลโครงการ
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

200000.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

แผนงานย่อย

ปีงบประมาณชื่อชุดโครงการงบประมาณ
2562 โตรงการปัจจัยเสี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส 0.00

ชุดโครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อชุดโครงการงบประมาณ
2563 โครงการพัฒนากลไกสุขภาพชุมชน กระบี่ (อำเภอคลองท่อม) 0.00

โครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2562 โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000.00
2 2562 การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 20,000.00
3 2562 โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ 20,000.00
4 2562 โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 20,000.00
5 2562 โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร 20,000.00
6 2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา 20,000.00
7 2562 การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 20,000.00
8 2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา 20,000.00
9 2562 โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 20,000.00
10 2562 การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 20,000.00
11 2562 โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 20,000.00

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 ประเมิน/ติดตามโครงการ 11 0.00 - more_vert
รวม 11 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบแผนงาน