ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

แผนที่การประเมินคุณค่าโครงการ

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2562 นราธิวาส การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ
2 2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ
3 2561 สงขลา งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ