ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2560 001 แผนงานอาหารปลอดภัย เชียงราย 100,000.00 22 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2560 กระบี่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนพัฒนางานสุขศึกษาเขตสุขภาพท่ 2 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ 200,000.00 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ก.ย. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี61 200,000.00 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 59-01703 แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย กำแพงเพชร 200,000.00 9 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 s61-7726 แผนงานสุขภาวะเด็ก ภาคเหนือตอนล่าง 500,000.00 20 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 องค์กรแห่งความสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 100,000.00 9 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61 200,000.00 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 แผนงานองค์กรสร้างสุข เชียงราย 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 0.00 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2562 61-ข-008 โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 20,000.00 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 20,000.00 15 พ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2561
2562 โตรงการปัจจัยเสี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 มี.ค. 2562
2562 โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน น่าน ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 20,000.00 15 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลงป การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน พังงา 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลง การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ พัทลุง 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 20,000.00 15 พ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ แพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา ยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลง การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง จังหวัดลำปาง 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 6102056 โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง 4,000,000.00 1 ส.ค. 2561 30 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 มิ.ย. 2562
2562 โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร สงขลา 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 61-ข-110 โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000.00 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” อุตรดิตถ์ 20,000.00 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พ.ย. 2561
2563 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี63 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 ก.พ. 2563
2563 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือปี 63 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 Test ประเมินผลโครงการกิจกรรมทางกายปี 2 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.ย. 2563
2563 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินผลโครงการบูรณาการกลไก ฯ 0.00 1 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครชัยศรี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคกลาง ปี63 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 ก.พ. 2563
2563 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปี63 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กระบี่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.ย. 2563
2563 โครงการพัฒนากลไกสุขภาพชุมชน กระบี่ (อำเภอคลองท่อม) กระบี่ จังหวัดกระบี่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 355,520.00 1 ม.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 xxxx1-1 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 7 (วีระศักดิ์ ทดลอง) ขอนแก่น 3,000,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพขุมชน เขต 6 อ.พรมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน - วรัญญ์ศิชา) ฉะเชิงเทรา 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะเขต 6 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000.00 1 ต.ค. 2562 30 เม.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต​ 6 จ.ฉะเชิงเทรา​(ทดลอง​_กาญจนา) ฉะเชิงเทรา 10,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 XXX-CX โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน-sunisa) ฉะเชิงเทรา 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพ เขต 6 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลอง) ฉะเชิงเทรา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 xxx โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา(ทดลอง-นันทพร) ฉะเชิงเทรา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกชไกสุขภาพขุมชน เขต 6 อ.พรมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน - วรัญญ์ศิชา) ฉะเชิงเทรา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกลสุขภาพชุมชน เขต6 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทดลองประเมิน-วรยุทธ) ฉะเชิงเทรา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 (โครงการประเมิน) ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 Aaaa โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม(ทดลอง) นครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 อ.นครชัยศรี (ทดลอง2) นครปฐม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม (ทดลอง) นครปฐม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม (ทดลอง) นครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ นครปฐม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 xxx โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (คนที่ 3) นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 xxx โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ประเมินจริง) นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 124,396.00 5 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 50,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.ย. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 50,000.00 1 ม.ค. 2563 23 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พัทลุง 50,000.00 1 เม.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 50,000.00 25 ก.พ. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 (ประเมินจริง) เพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขต1 แพร่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, แพร่, น่าน, พะเยา 995,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 62-00-14 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 610,000.00 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 7 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (ทดลองประเมิน-ธวัชชัย) ร้อยเอ็ด 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) ลำพูน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน​ เขต​1​จังหวัดลำปาง(ประเมิน-5ทดลองใช้)​ ลำพูน 0.00 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเชต 1 จังหวัดลำพูน(ประเมิน 2 ทดลองใช้) ลำพูน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย (ประเมินโครงการ) เลย 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ทดลองประเมิน-1) เลย 200,000.00 1 ต.ค. 2562 1 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ทดลองประเมิน-คนที่ 3) เลย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกการประเมิน​ M&E อีสาน​เขต​ 10​ (ทดลองระบบZIM)​ ศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอละงู จังหวัดสตูล สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล 50,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 XXX โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 135,000.00 1 เม.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) สุราษฎร์ธานี 0.00 29 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน 3) สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00 1 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2563
2563 0001 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 1) สุรินทร์ 1,000,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ติดตามประเมินผล) สุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 999 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 2) สุรินทร์ 999,999.00 17 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ทดลองประเมิน คนที่ 1) สุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (ทดลองประเมิน 4 ) อำนาจเจริญ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน03 อำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 760,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
2563 000 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ประเมิน...ทดลอง) อำนาจเจริญ 50,000.00 2 มี.ค. 2563 2 มี.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2563
จำนวน 91 โครงการ 14,609,915.00