ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2560 001 แผนงานอาหารปลอดภัย เชียงราย 22 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2560 กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 59-01703 แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย กำแพงเพชร 9 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 s61-7726 แผนงานสุขภาวะเด็ก ภาคเหนือตอนล่าง 20 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนพัฒนางานสุขศึกษาเขตสุขภาพท่ 2 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 องค์กรแห่งความสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 9 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานองค์กรสร้างสุข เชียงราย กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ย. 2561
2561 M & E Health Promotion Project สงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ส.ค. 2561
2562 เครือข่ายม.ปลอดเหล้า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลงป การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1 พ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 ปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน น่าน 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลงป การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 การจัดการภัยพิบัติ จังหวัดพังงา พังงา 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง พัทลุง 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ แพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 15 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 การแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา ยะลา 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ลำพูน จังหวัดลำพูน 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร สงขลา 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย สุโขทัย 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561