ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2560 001 แผนงานอาหารปลอดภัย เชียงราย 22 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2560 กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 องค์กรแห่งความสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 9 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 59-01703 แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย กำแพงเพชร 9 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 s61-7726 แผนงานสุขภาวะเด็ก ภาคเหนือตอนล่าง 20 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนพัฒนางานสุขศึกษาเขตสุขภาพท่ 2 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2561 แผนงานองค์กรสร้างสุข เชียงราย กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ย. 2561
2561 M & E Health Promotion Project (TEST) สงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ส.ค. 2561
2562 เครือข่ายม.ปลอดเหล้า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2561
2562 61-ข-008 โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 15 พ.ย. 2561 15 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 15 พ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โตรงการปัจจัยเสี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 1 มี.ค. 2562
2562 โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน น่าน ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 15 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลงป การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน พังงา 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลง การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ พัทลุง 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 15 พ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ แพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา ยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 ข้อตกลง การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง จังหวัดลำปาง 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 6102056 โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง 1 ส.ค. 2561 30 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 มิ.ย. 2562
2562 ข้อตกลงโ โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง ลำปาง กำลังดำเนินโครงการ 18 มิ.ย. 2562
2562 โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 11 แผนงานบริหารงานกลาง สจรส. ม.อ. สงขลา 1 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร สงขลา 1 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2561
2562 61-ข-110 โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” อุตรดิตถ์ 15 พ.ย. 2561 10 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561