ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

รายชื่อโครงการ 47 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ 200,000.00 1 ส.ค. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ก.ย. 2018
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 0.00 1 ส.ค. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 20,000.00 15 พ.ย. 2018 15 ม.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 ข้อตกลง การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 20,000.00 15 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 20,000.00 15 พ.ย. 2018 15 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 20,000.00 15 พ.ย. 2018 15 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” 20,000.00 15 พ.ย. 2018 10 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พ.ย. 2018
2562 61-ข-008 โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 61-ข-110 โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 ข้อตกลง การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 ข้อตกลงป การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2018
2562 โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 ธ.ค. 2018 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 20,000.00 1 พ.ย. 2018 31 มี.ค. 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 พ.ย. 2018
2562 6102056 โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง 4,000,000.00 1 ส.ค. 2018 31 ธ.ค. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 18 มิ.ย. 2019
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เขต 3 (โครงการประเมิน) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 50,000.00 1 เม.ย. 2020 1 มิ.ย. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 XXX โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 135,000.00 1 เม.ย. 2020 31 ส.ค. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 1 จังหวัดลำพูน (ประเมิน 3) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประเมิน-2) 0.00 29 ก.พ. 2020 29 ก.พ. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขต1 เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, แพร่, น่าน, พะเยา 995,000.00 5 ส.ค. 2019 31 ก.ค. 2021 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 50,000.00 25 ก.พ. 2020 30 ก.ย. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอละงู จังหวัดสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล 50,000.00 1 ต.ค. 2019 30 ก.ย. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.พ. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10 อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 760,000.00 5 ส.ค. 2019 31 ก.ค. 2021 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 62-00-14 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 610,000.00 1 ต.ค. 2019 1 ต.ค. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 5 (ประเมินจริง) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะเขต 6 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000.00 1 ต.ค. 2019 30 เม.ย. 2021 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 xxx โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ประเมินจริง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 124,396.00 5 ส.ค. 2020 31 ก.ค. 2021 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย(ฉบับจริง ) 200,000.00 1 ต.ค. 2019 1 ก.ค. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 xxx โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชนเขต 4 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (คนที่ 3) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ติดตามประเมินผล) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ 355,520.00 1 ม.ค. 2020 31 ส.ค. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2020
2563 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินผลโครงการบูรณาการกลไก ฯ 0.00 1 ก.ย. 2020 30 ก.ย. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2020
2563 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.ย. 2020
2563 โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 12 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 50,000.00 1 ต.ค. 2019 30 ก.ย. 2020 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.ย. 2020
2564 ??? 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2021
2565 ระบบลงทะเบียน 0.00 1 ต.ค. 2021 30 ก.ย. 2022 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2021
จำนวน 47 โครงการ 0 องค์กร 8,099,916.00